Dotychczasowe podejście do jazdy konnej od zarania dziejów opiera się na stosowaniu systemu nagród i kar. Jest to podejście bazujące na teoriach warunkowania.Nowa propozycja polega na respektowaniu naturalnego zachowania konia a w szczególności jego naturalnych ruchów w poszczególnych chodach- dotyczy to zwłaszcza w początkowym okresie szkolenia ruchów głowy i szyi.

Zamiast koncepcji nabierania i oddawania (rendre-prendre lub inaczej action-reaction) proponujemy koncepcję podążania za ruchem konia i modyfikowania tego ruchu w zależności od potrzeb jeździeckich, tzn. wzmacniania tych ruchów, które są pożądane z jeździeckiego punktu widzenia i osłabiania tych, które są niepożądane.

Koncepcja ta została zaproponowana przez pana Patrice Franchet d’Esperey i jest spójna z naszymi poszukiwaniami jeździeckimi.

Staramy się ją wprowadzać nie tylko w aspekcie jazdy konnej ale całej współpracy koń-jeździec od samego początku.